Ochrana osobních údajů

POUŽITÉ POJMY:

Správce dat: Chata U Šumavských pramenů, Podlesí 4, 341 92 Kašperské Hory, provozovaná Synergy Assets a.s., IČO: 09952713 (dále „Chata“)

Zákazník: Fyzická nebo právnická osoba využívající služby provozovatele

Nařízení: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmětem těchto podmínek je zajištění zpracovávání osobních údajů zákazníků získaných v rámci obchodní činnosti Chaty a dále zakotvení povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto získaných informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito podmínkami.

Chata se v souladu s těmito podmínkami zavazuje zpracovávat osobní údaje zákazníků. Tyto podmínky jsou zhotoveny v rozsahu práv a povinností, které při zpracovávání osobních údajů podle předchozího odstavce vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení”).

PRÁVA, POVINNOSTI A MLČENLIVOST

Chata se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

V souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb je Chata povinna zpracovávat osobní údaje hostů. S těmito údaji pracují zejména:

Hostitel

Správce objektu

Výše uvedení uživatelé byli poučeni o citlivosti osobních údajů. S osobními údaji hostů nakládají výhradně v rámci služeb poskytovaným Hotelem. Hotel ani zaměstnanci nepředávají osobní údaje hostů dalším subjektům.

Podmínky zpracování a nakládání s osobními údaji hostů jsou upraveny ve zpracovatelské smlouvě mezi Chatou a daným zpracovatelem.

DPO, POVĚŘENEC

Pověřencem Chaty je Jaromír Grégr (info@usumavskychpramenu.cz).

INFORMACE O ZÁKAZNÍCÍCH

Chata má zákonnou povinnost uchovávat o svých hostech některé osobní údaje, a to zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa a doba ubytování, číslo a typ dokladu, případné vízum, účel pobytu. Tato povinnost se řídí Zákonem o pobytu cizinců na území ČR (326/1999) a Zákonem o místních poplatcích (565/1990). Dle těchto právních předpisů je chata povinna uchovávat osobní údaje o zákaznících po dobu maximálně 10 let.

Zákazník má kdykoli právo požádat chatu o přehled svých osobních údajů. Tyto informace jsou uchovávány v (i) v domovní knize, které jsou v tištěné podobě uschovány v uzamčené místnosti. V případě žádosti o výmaz osobních údajů Chata smaže kartu hosta a skartuje domovní a evidenční knihu. Výše uvedeným zákonům však Chata musí dostát. Vyjmenované osobní údaje mohou být smazány až po uplynutí zákonné lhůty.

TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Chata se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů, zejména Nařízení.

Chata se zavazuje, že zpracovávání údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:

  • k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Chaty
  • osobní údaje budou zpracovávány v prostorách Chaty, do nichž budou mít přístup pouze oprávněné osoby
  • Chata zabrání neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje
  • učiní opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány, kým byly zpracovány, pozměněny nebo smazány

Chata se zavazuje prostřednictvím vlastních vnitřních předpisů případně zvláštních smluvních ujednání zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje, tak budou činit pouze za podmínek a v rozsahu Chatou stanoveném a odpovídajícím pokynům Chaty. Zejména bude sám (a závazně uloží i těmto uvedeným osobám) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání.