ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU

Akciová společnost Synergy Assets a.s. se sídlem na adrese Jáchymova 26/2, Staré Město, 110 00 Praha, registrována pod identifikačním číslem 09952713 (společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze v oddíle B.

Objednatel – jako fyzická či právnická osoba (dále jen „Host“).

REZERVACE UBYTOVÁNÍ A SLUŽEB:

Rezervace ubytování a dalších služeb v chatě U Šumavských pramenů (dále jen Chata) a potvrzení této rezervace ze strany Chaty je možné písemně, tj. emailem, telefonicky.
Rezervace se považuje za platnou a závaznou v případě, že Chata písemně potvrdí Hostu provedenou rezervaci nebo automatické emailové potvrzení generované příslušným online rezervačním systémem.
Není-li v potvrzení rezervace uvedeno jinak, rezervace je dokončena uhrazením zálohy ve výši objednaného ubytování a služeb. Mohou být stanoveny individuální podmínky.
V případě, že Chata nebo Host nesplní podmínky, které jsou uvedeny v předchozím bodu, Chata nemusí ubytování a služby poskytnout.
Údaje, které jsou uvedeny na potvrzení rezervace, jsou závazné pro obě strany.

CENY, STORNOVACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Zrušení potvrzené rezervace je možné učinit pouze písemnou formou (emailem). Přesný způsob zrušení rezervace je dán rezervačním systémem, který byl pro rezervaci využit.
Rezervaci jež byla učiněna přes externího poskytovatele (např. booking.com) je možné
zrušit způsobem a za podmínek, který vyžaduje poskytovatel.
Změna rezervace, tj. přesun objednaných služeb na jiný termín, je považováno za zrušení původní rezervace a řídí se stejným režimem jako zrušení rezervace.
V případě tzv. nevratných rezervací si Chata účtuje pobyt v plně výši. V případě rezervací s možností storna je Host oprávněn bezplatně stornovat svou rezervaci minimálně tři týdny před příjezdem.
V případě nedojezdu hosta je rezervace stornována a Chata je oprávněna účtovat náklady za celou dobu pobytu, pokud není stanoveno jinak.
Chata si vyhrazuje právo předběžné předautorizace karty Hosta až do výše celkové částky za ubytování.
Podpisem smlouvy či zasláním závazné objednávky zákazník stvrzuje, že se podrobně seznámil s těmito podmínkami a souhlasí s nimi.

PRÁVA A POVINNOSTI HOSTA

Host má právo užívat rezervovaných prostor a jejich vybavení, stejně tak jako vybavení společných prostor
Host je odpovědný za všechny škody způsobené v areálu Chaty během pobytu a souhlasí s tím, že uhradí případné náklady na opravy, výměny nebo zvláštní čištění. Výše úhrady bude určena Chatou.
Host je povinen veškeré závady a případné nedostatky reklamovat během svého pobytu v chatě, aby mohla být sjednána náprava.
Host je povinen nejpozději v den odjezdu uhradit náklady spojené s využitím služeb Chaty např. nákup BIO masa, vína, pronájem sušičky hub, nákup kávových kapslí apod. včetně doplňkových služeb, nebylo-li dohodnuto jinak . V případě neuhrazení částky je Chata oprávněna účtovat odpovídající částku z platební karty hosta po jeho odjezdu.
Host může odstoupit od smlouvy na základě stornovacích podmínek nebo v případě, že Chata neposkytla Hostu předem dohodnuté služby odpovídající standardu chaty.
Doba přihlášení do Chaty je v den příjezdu od 14:00 do 20:00. Dřívější přihlášení je možné pouze po dohodě.
Doba odhlášení je do 10:00 v den odjezdu. Pozdní odhlášení je možné pouze po dohodě.
Celá chata je nekuřácká. Porušení tohoto nařízení a kouření v pokoji či prostorách chaty opravňuje Chatu, aby Hostovi naúčtoval penále ve výši 100 EUR za vyčištění pokoje či prostor Chaty.
V rozmezí od 22:00 a 6:00 je doba nočního klidu. Chování, které vede k rušení ostatních hostů v době nočního klidu, je přísně zakázáno (zahrnuje hlasitý poslech hudby, křik v pokojích, chodbách a další rušivé chování). V případě vážného porušení tohoto pravidla může chata penalizovat hosty finanční pokutou, v nutných případech volat policii ČR.
Psi mohou být ubytováni na základě potvrzení Chaty za poplatek 200 Kč.

PRÁVA A POVINNOSTI CHATY:

Chata je povinná pro Hosta zajistit ubytování na základě předem dohodnutých služeb.
V případě, že Chata nemůže Hosta ubytovat na základě předem vytvořené a potvrzené rezervace, Chata má povinnost zajistit pro Hosta adekvátní ubytování v jiném zařízení.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

Tyto podmínky jsou platné od 1. 5. 2022 a Chata si vyhrazuje právo jejich změn. Host je povinen se řídit těmito aktuálními podmínkami.
Podpisem smlouvy či zasláním závazné objednávky zákazník stvrzuje, že se podrobně seznámil s těmito podmínkami a souhlasí s nimi.